Quản lý chất lượng dịch vụ

Chất lượng dịch vụ

Bản công bố chất lượng dịch vụ
 

1. CÁC DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP

STTDịch vụĐịa bàn cung cấp
 
1Dịch vụ viễn thông di độngToàn Quốc
2Dịch vụ viễn thông cố địnhToàn Quốc

2. QUY CHUẨN KỸ THUẬT, TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG CHO CÁC DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP

2.1 Các quy chuẩn kỹ thuật

QCVN 34:2022/BTTTT -  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất

QCVN 35:2019/BTTTT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất

QCVN 36:2022/BTTTT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dịch vụ điện thoại trên mạng thông tin di động mặt đất.

QCVN 81:2019/ BTTTT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dịch vụ truy nhật Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất

QCVN 82:2014/BTTTT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dịch vụ tin nhắn ngắn trên mạng thông tin di động mặt đất.

2.2 Các tiêu chuẩn áp dụng

Xem chi tiết các tiêu chuẩn áp dụng Tại Đây.

3. BẢN CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG

3.1 Giấy phép kinh doanh dịch vụ

Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông - 274/GP -CVT

Giấy phép thiết lập mạng viễn thông công cộng - 762/GP-CVT

3.2 Công bố chất lượng dịch vụ điện thoại theo QCVN 36:2022

Bản công bố chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng thông tin di động mặt đất phù hợp quy chuẩn QCVN36:2022/BTTTT 

3.3 Công bố chất lượng truy nhập Internet theo QCVN 81 

Bản công bố chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng thông tin di động mặt đất phù hợp quy chuẩn QCVN81:2019/BTTTT 

3.4 Công bố chất lượng dịch vụ tin nhắn ngắn trên mạng viễn thông di động mặt đất theo QCVN 82 

Bản công bố chất lượng dịch vụ tin nhắn ngắn trên mạng viễn thông di động phù hợp quy chuẩn QCVN82:2019/BTTTT 

3.5 Công bố chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất QCVN 35

Bản công bố chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất phù hợp quy chuẩn QCVN35:2019/BTTTT

3.6 Công bố chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON (dịch vụ truy nhập Internet cáp quang) QCVN 34

Bản công bố chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON phù hợp quy chuẩn QCVN34:2022/BTTTT

4. BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ CHẤT LƯỢNG

Quý I – 2020

Báo cáo tự kiểm tra định kỳ CLDV dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất. 

Báo cáo tự kiểm tra định kỳ CLDV dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất.

Báo cáo tự kiểm tra định kỳ CLDV dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất.

Báo cáo tự kiểm tra định kỳ CLDV dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON (dịch vụ truy nhập Internet cáp quang)

Quý II – 2020

Báo cáo tự đo kiểm CLDV điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất. 

Báo cáo tự đo kiểm CLDV truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất WCDMA.

Báo cáo tự đo kiểm CLDV điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất.

Báo cáo tự đo kiểm CLDV truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON (dịch vụ truy nhập Internet cáp quang)

Quý III – 2020

Báo cáo tự đo kiểm CLDV điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất. 

Báo cáo tự đo kiểm CLDV truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất WCDMA.

Báo cáo tự đo kiểm CLDV điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất.

Báo cáo tự đo kiểm CLDV truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON (dịch vụ truy nhập Internet cáp quang)

Quý IV – 2020

Báo cáo tự đo kiểm CLDV điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất. 

Báo cáo tự đo kiểm CLDV truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất WCDMA.

Báo cáo tự đo kiểm CLDV điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất.

Báo cáo tự đo kiểm CLDV truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON (dịch vụ truy nhập Internet cáp quang)

Quý I - 2021

Báo cáo tự đo kiểm CLDV điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất.

Báo cáo tự đo kiểm CLDV truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất WCDMA. 

Báo cáo tự đo kiểm CLDV điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất.

Báo cáo tự đo kiểm CLDV truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON (dịch vụ truy nhập Internet cáp quang)

Quý II - 2021

Báo cáo định kỳ CLDV điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất

Báo cáo định kỳ CLDV truy cập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất 

Báo cáo định kỳ CLDV truy cập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON (Dịch vụ truy cập Internet cáp quang)

Quý III - 2021

Báo cáo định kỳ CLDV điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất

Báo cáo định kỳ CLDV truy cập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất 

Báo cáo định kỳ CLDV truy cập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON (Dịch vụ truy cập Internet cáp quang)

Quý IV - 2021

Báo cáo định kỳ CLDV điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất

Báo cáo định kỳ CLDV truy cập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất

Báo cáo định kỳ CLDV truy cập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ  FTTH/xPON (Dịch vụ truy cập Internet Cáp Quang)

Quý I - 2022

Báo cáo tự kiểm tra định kỳ CLDV điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất.

Báo cáo tự kiểm tra định kỳ CLDV truy cập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất.

Báo cáo tự kiểm tra định kỳ CLDV truy cập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON (dịch vụ truy cập Internet cáp quang)

Quý II - 2022

Báo cáo tự kiểm tra định kỳ CLDV điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất.

Báo cáo tự kiểm tra định kỳ CLDV truy cập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất.

Báo cáo tự kiểm tra định kỳ CLDV truy cập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON (Dịch vụ truy cập Internet cáp quang)

Quý III - 2022

Báo cáo tự kiểm tra định kỳ CLDV điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất

Báo cáo tự kiểm tra định kỳ CLDV truy cập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất

Báo cáo tự kiểm tra định kỳ CLDV truy cập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON (Dịch vụ truy cập Internet cáp quang)

Quý IV – 2022

Báo cáo định kỳ CLDV dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất.

Báo cáo định kỳ CLDV dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất.

Báo cáo định kỳ CLDV dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON (dịch vụ truy nhập Internet cáp quang)

Quý I – 2023

Báo cáo định kỳ CLDV dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất.

Báo cáo định kỳ CLDV dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất.

Báo cáo định kỳ CLDV dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON (dịch vụ truy nhập Internet cáp quang)

Quý II – 2023

Báo cáo định kỳ CLDV dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất.

Báo cáo định kỳ CLDV dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất.

Báo cáo định kỳ CLDV dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON (dịch vụ truy nhập Internet cáp quang)

Quý III – 2023

Báo cáo định kỳ CLDV dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất.

Báo cáo định kỳ CLDV dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất.

Báo cáo định kỳ CLDV dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON (dịch vụ truy nhập Internet cáp quang)

Quý IV – 2023

Báo cáo định kỳ CLDV dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất.

Báo cáo định kỳ CLDV dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất.

Báo cáo định kỳ CLDV dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON (dịch vụ truy nhập Internet cáp quang)

Quý I - 2024: 

Báo cáo định kỳ CLDV dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất.

Báo cáo định kỳ CLDV dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất.

Báo cáo định kỳ CLDV dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON (dịch vụ truy nhập Internet cáp quang)

 

5. KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ

Quý I - 2020

Báo cáo tự kiểm tra định kỳ CLDV dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON (dịch vụ truy nhập Internet cáp quang). 

Báo cáo tự kiểm tra định kỳ CLDV dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất.  

Báo cáo tự kiểm tra định kỳ CLDV dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất. 

Báo cáo tự kiểm tra định kỳ CLDVdịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất.

Quý II - 2020

Báo cáo tự đo kiểm CLDV truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON (dịch vụ truy nhập Internet cáp quang). 

Báo cáo tự đo kiểm CLDV điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất. 

Báo cáo tự đo kiểm CLDV điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất. 

Báo cáo tự đo kiểm CLDV truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất WCDMA.  

Quý III - 2020

Báo cáo tự đo kiểm CLDV truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON (dịch vụ truy nhập Internet cáp quang).

Báo cáo tự đo kiểm CLDV điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất.

Báo cáo tự đo kiểm CLDV điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất. 

Báo cáo tự đo kiểm CLDV truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất WCDMA.

Quý IV - 2020

Báo cáo tự đo kiểm CLDV truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON (dịch vụ truy nhập Internet cáp quang).

Báo cáo tự đo kiểm CLDV điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất.

Báo cáo tự đo kiểm CLDV điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất.

Báo cáo tự đo kiểm CLDV truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất WCDMA

Quý I - 2021

Báo cáo tự đo kiểm CLDV truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON (dịch vụ truy nhập Internet cáp quang).

Báo cáo tự đo kiểm CLDV điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất.

Báo cáo tự đo kiểm CLDV truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất WCDMA

Báo cáo tự đo kiểm CLDV điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất.

Quý II - 2021

Kết quả tự kiểm tra định kỳ CLDV điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất

Kết quả tự kiểm tra định kỳ CLDV truy cập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất

Kết quả tự kiểm tra định kỳ CLDV truy cập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON (Dịch vụ truy cập Internet cáp quang)

Quý III - 2021

Kết quả tự kiểm tra định kỳ CLDV điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất

Kết quả tự kiểm tra định kỳ CLDV truy cập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất

Kết quả tự kiểm tra định kỳ CLDV truy cập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON (Dịch vụ truy cập Internet cáp quang)

Quý IV - 2021

Kết quả tự kiểm tra định kỳ CLDV điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất

Kết quả tự kiểm tra định kỳ CLDV truy cập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất

Kết quả tự kiểm tra định kỳ CLDV truy cập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ  FTTH/xPON (Dịch vụ truy cập Internet Cáp Quang)

Quý I - 2022

Kết quả tự kiểm tra định kỳ CLDV điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất

Kết quả tự kiểm tra định kỳ CLDV truy cập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất

Kết quả tự kiểm tra định kỳ CLDV truy cập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON (Dịch vụ truy cập Internet cáp quang) 

Quý II - 2022

Kết quả tự kiểm tra định kỳ CLDV điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất

Kết quả tự kiểm tra định kỳ CLDV truy cập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất

Kết quả tự kiểm tra định kỳ CLDV truy cập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON (Dịch vụ truy cập Internet cáp quang)

Quý III-2022

Kết quả tự kiểm tra định kỳ CLDV điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất

Kết quả tự kiểm tra định kỳ CLDV truy cập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất

Kết quả tự kiểm tra định kỳ CLDV truy cập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON (Dịch vụ truy cập Internet cáp quang)

Quý IV – 2022

Kết quả tự kiểm tra định kỳ CLDV điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất

Kết quả tự kiểm tra định kỳ CLDV truy cập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất

Kết quả tự kiểm tra định kỳ CLDV truy cập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON (Dịch vụ truy cập Internet cáp quang)

Quý I – 2023

Kết quả tự kiểm tra định kỳ CLDV điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất

Kết quả tự kiểm tra định kỳ CLDV truy cập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất

Kết quả tự kiểm tra định kỳ CLDV truy cập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON (Dịch vụ truy cập Internet cáp quang)

Quý II – 2023

Kết quả tự kiểm tra định kỳ CLDV điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất

Kết quả tự kiểm tra định kỳ CLDV truy cập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất

Kết quả tự kiểm tra định kỳ CLDV truy cập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON (Dịch vụ truy cập Internet cáp quang)

Quý III – 2023

Kết quả tự kiểm tra định kỳ CLDV điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất

Kết quả tự kiểm tra định kỳ CLDV truy cập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất

Kết quả tự kiểm tra định kỳ CLDV truy cập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON (Dịch vụ truy cập Internet cáp quang)

Quý IV – 2023

Kết quả tự kiểm tra định kỳ CLDV điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất

Kết quả tự kiểm tra định kỳ CLDV truy cập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất

Kết quả tự kiểm tra định kỳ CLDV truy cập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON (Dịch vụ truy cập Internet cáp quang)

Quý I – 2024

Kết quả tự kiểm tra định kỳ CLDV điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất

Kết quả tự kiểm tra định kỳ CLDV truy cập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất

Kết quả tự kiểm tra định kỳ CLDV truy cập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON (Dịch vụ truy cập Internet cáp quang)

 

 

6. ĐỊA CHỈ TIẾP NHẬN KHIẾU NẠI

- Trực tiếp tại Điểm Giao dịch của iTel. Địa chỉ: B018, tháp The Manor, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

- Trực tiếp tại cửa điểm ủy quyền Dịch vụ sau bán của iTel (Danh sách các chuỗi TGDĐ, FPT Shop).

- Qua tổng đài hỗ trợ khách hàng 0877.087.087.

- Qua email: Dvkh@itelecom.vn.

- Qua trang web: www.itel.vn .

- Văn bản, đơn thư được gửi trực tiếp đến Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Đông Dương Telecom. Địa chỉ: B018, tháp The Manor, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Văn phòng miền Nam: Lầu 3 - Phòng B5 - Tòa nhà IBC, số 1A, Công Trường Mê Linh, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

- Văn bản đơn thư được chuyển đến iTel từ các kênh khác như: báo chí, hiệp hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các cơ quan cấp trên, cơ quan quản lý Nhà nước…

7.QUY TRÌNH TIẾP NHẬN KHIẾU NẠI

Xem chi tiết quy trình tiếp nhận khiếu nại Tại Đây

8. THÔNG TIN HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

8.1 Hỗ trợ Khách hàng qua kênh trả lời tổng đài

Xem chi tiết quy trình hỗ trợ Khách hàng qua kênh trả lời tổng đài Tại Đây

8.2 Số gọi ra hỗ trợ Khách hàng: 02477771087

Mục đích:

- Giải quyết phản ánh, khiếu nại, hỗ trợ khách hàng không sử dụng được dịch vụ.

- Chăm sóc khách hàng. Bán hàng, tư vấn cho khách hàng và dịch vụ, sản phẩm mới. Số hiển thị trên máy khách hàng: 02477771087

8.3 Địa chỉ Website cung cấp thông tin hỗ trợ Dịch vụ

- Tên Website: Website iTel

- Địa chỉ website: https://www.itel.vn

8.4 Bản đồ số vùng phủ sóng các dịch vụ của iTel

Link Bản Đồ Số iTel

;